Facebook

Klachtenprocedure

Zijn er klachten

Kinderopvang Hollands Kroon staat voor goede kinderopvang. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. U kunt van ons op aan, maar fouten maken blijft menselijk. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door kritiek kunnen wij onze organisatie verbeteren. 

Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Maar soms is dat niet voldoende. Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van klachtenformulier dat verkrijgbaar is op de locatie. Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. Kinderopvang Hollands Kroon heeft een klachtenregeling voor het omgaan met klachten. 

Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de locatiemanager of de directeur op het hoofdkantoor zich erover buigen. Indien er ook dan geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, kunt u uw klacht richten aan externe klachtencommissie. Weet u niet bij wie u terecht kunt met een specifieke klacht, neem dan even contact op met de directeur. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht
 
Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als
- De Kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
- De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht; 

Externe klachtencommissie

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan staat voor u de weg vrij voor informatie, advies en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang of kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de externe onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De leden van deze commissie hebben geen binding met Kinderopvang Hollands Kroon. Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is beschikbaar op de website van deze commissie.