Facebook

Uk & Puk

Kinderopvang Hollands Kroon vindt gerichte aandacht voor de begeleiding van baby’s en peuters en het stimuleren van hun ontwikkeling in de voorschoolse periode erg belangrijk. Daarom bieden wij gedurende de dag activiteiten aan vanuit het VVE programma Uk & Puk. (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.)

VVE gaat taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen tegen en wordt ingezet op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. In juni 2012 hebben al onze pedagogisch medewerkers de trainingen afgerond en zijn zij officieel VVE-gecertificeerd.

Met Uk & Puk wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de VVE, zoals die worden gesteld door de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie)

Wat is Uk & Puk?

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn ontwikkeld voor baby's (0 tot 1,5 jaar), dreumesen (1,5 tot 2,5 jaar) en peuters (2,5 tot 4 jaar). Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

De activiteiten van Uk & Puk stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Het programma zelf bestaat uit tien thema's met afwisselende activiteiten. De kinderen worden begeleid in een grote groep, in kleine groepjes of individueel.

thema's


  1. Welkom Puk!

  2. Knuffels

  3. Hatsjoe!

  4. Hoera!

  5. Wat heb jij aan vandaag?

  6. Regen

  7. Dit ben ik

  8. Eet smakelijk!

  9. Reuzen en kabouters

10. Oef, wat warm!

Extra thema:

Ik ga naar de basisschool 


Werken met Uk & Puk                                        

Uk & Puk gebruikt dagelijkse routines (zoals samen eten of buiten spelen) als startpunt voor de thema’s en activiteiten. Hiermee worden dagelijkse routines omgebogen tot leersituaties.

Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is de schakel tussen de pedagogisch medewerker en het kind.

De pedagogisch medewerkers werken volgens zogenaamde activiteitenkaternen. Ieder katern behandelt een thema. De aansluitende activiteiten staan hierin stap voor stap beschreven. Standaard start een activiteit met tien woorden die een centrale rol spelen. Vervolgens komen verschillende ontwikkelingslijnen in samenhang aan bod.

De eigen inbreng van het kind is het belangrijkste binnen elke activiteit.

De activiteiten zijn zo beschreven dat baby’s, dreumesen en peuters op hun eigen manier kunnen meedoen. Bijvoorbeeld bij de activiteit 'Schone kleren voor Puk', spelen de baby’s met kleren in een wasmand. Elke baby speelt op zijn eigen manier. De één voelt aan de verschillende stoffen, de ander gooit alles uit de wasmand en de volgende stopt het er weer in. Uitgangspunt bij elke activiteit is dat de kinderen veel eigen inbreng hebben. Bij de peuters heeft Puk een grote rol in de activiteit. Puk heeft geknoeid, zijn kleren zijn vies. Er wordt een probleem geïntroduceerd en hoe lossen de peuters dat op? Uit de wasmand zoeken ze schone kleren voor Puk. Maar welke kleren passen? Wat is te groot en wat te klein?

Voorlezen

Voorlezen is belangrijk in Uk & Puk. Bij elk thema hoort een voorleesverhaal. Deze verhalen zijn verzameld in drie knieboeken. Een knieboek is een groot boek dat de pedagogisch medewerker op haar knie kan zetten. De kinderen bekijken de prenten, terwijl de pedagogisch medewerker voorleest.

Voor baby's werkt Uk & Puk met een speciaal kijkboek. Het boek bevat bij elk thema prenten met daarop de afbeelding van één woord, zoals de vork of de bal. Het kijkboek heeft dezelfde vorm als een knieboek.

Naar de basisschool

Door het werken met Uk & Puk ziet de pedagogisch medewerker eerder waar een kind staat in zijn ontwikkeling en waarmee we nog verder kunnen werken. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien kinderen als vanzelf toe naar groep 1.

 

Wie meer wilt weten over het programma Uk & Puk is van harte welkom voor het stellen van vragen en/of het inkijken van het lesmateriaal. Een uitgebreid activiteitenprogramma kunt u vinden bij de Nieuwsberichten.